Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử hay Chỉ thị RoHS được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, và yêu cầu để được thi hành và trở thành luật ở mỗi nước thành viên.
Chứng nhận REACH, viết tắt từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, là một quy định mới trong EU về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, gồm các nội dung Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Chứng nhận (Authorisation) và Hạn chế các chất hóa học (Restriction of Chemical substances). Quy định này được ban hành ngày 01/06/2007 và sẽ được thực hiện qua nhiều giai đoạn trong vòng 10 năm.

Nguyên tắc của Eltete (Việt Nam): 3Rs

Chúng tôi thực hiện giảm thiểu/thay thế/tái chế. Cách để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường nhất

Giảm thiểu nguyên liệu đóng gói

Thay thế các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường  hơn

Tái chế dễ dàng và giảm thiểu nguy hại đến môi trường