Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử hay Chỉ thị RoHS được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, và yêu cầu để được thi hành và trở thành luật ở mỗi nước thành viên.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của chúng tôi để có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững. Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi tuân thủ theo ISO 9001: 2015
Chứng nhận REACH, viết tắt từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, là một quy định mới trong EU về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, gồm các nội dung Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Chứng nhận (Authorisation) và Hạn chế các chất hóa học (Restriction of Chemical substances). Quy định này được ban hành ngày 01/06/2007 và sẽ được thực hiện qua nhiều giai đoạn trong vòng 10 năm.

Nguyên tắc của Eltete (Việt Nam): 3Rs

Chúng tôi thực hiện giảm thiểu/thay thế/tái chế. Cách để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường nhất

Giảm thiểu nguyên liệu đóng gói

Thay thế các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường  hơn

Tái chế dễ dàng và giảm thiểu nguy hại đến môi trường

Chứng nhận bảo vệ rừng FSC® là chứng nhận được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương)