Mạng nội bộ

Nhánh nội bộ các phòng ban công ty Eltete VN

SĐT: 0274 3793 530

FAX: 0274 3793 528

Phòng Kinh Doanh: 15, 16, 17, 18, 24

Phòng Kế Toán : 32