Sản phẩm khác

Hàng hóa cần được bảo vệ bằng nhiều giải pháp thích hợp trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản. Giải pháp lý tưởng là giảm thiểu vật liệu bằng cách chọn các sản phẩm chính xác cần thiết cho từng loại hàng khác nhau. 

Giảm khối lượng - Tiết kiệm vật liệu, nhân công, vận chuyển và tái chế.